خلاصه ضوابط پذیرش و پخش آگهی صدا و سیما

 

صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش آگهی  تبلیغات بازرگانی در سال 1397 را با هدف حمایت حداکثری از کار و سرمایه ایرانی تهیه و تدوین کرد.

عوامل تعیین میزان تخفیفات قراردادهای پخش آگهی رادیویی و تلویزیونی سال 1397

گروه 3- بخش خصوصی و نهاد های عمومی (باستثناء اپراتورها، بانک ها و موسسات قرض الحسنه)

 
ردیفنوع تخفیفشــرحتلویزیونرادیو
1تسریع (زمان انعقاد قرارداد)11/10/96 لغایت 25/11/96130%130%
26/11/96 لغایت 25/12/9650%50%
26/12/96 لغایت 31/1/9725%25%
2حضور اولین بار در رسانهاولین بار (یکسال از عدم حضور) 1/1/9670%70%
اولین بار (سه سال عدم حضور) از تاریخ 1/1/94 لغایت 29/12/96150%150%
اولین بار (پنجسال عدم حضور) از تاریخ 1/1/92 لغایت 29/12/96250%250%
3جدول ماهیانه80 میلیون ریال25%35%
300 میلیون ریال40 %125%
800 میلیون ریال64%310 %
3500 میلیون ریال200 %420%
4حضور مستمر در رسانهیکساله در صورت تعلق افزایش بودجه 100% ، حفظ بودجه 50% ، و کاهش بودجه 20%80%80%
دوساله در صورت تعلق افزایش بودجه 100% ، حفظ بودجه 50% ، و کاهش بودجه 20%170%170%
سه ساله در صورت تعلق افزایش بودجه 100% ، حفظ بودجه 50% ، و کاهش بودجه 20%200%200%
چهارساله در صورت تعلق افزایش بودجه 100% ، حفظ بودجه 50% ، و کاهش بودجه 20%250%250%
پنج ساله در صورت تعلق افزایش بودجه 100% ، حفظ بودجه 50% ، و کاهش بودجه 20% به ازاء هر سال اضافه 20 % افزوده می شود.300%300%
5حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برترارتقا شاخص معرف انرژی به سطح A و بالاتر30%30%
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ صادرات
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ تولید
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ ثبت اختراع
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ دانش بنیان
صاحبان شرکت موتور سیکلت و خودروهای برقی
کارآفرین برتر طی سال 93 تا 97
رعایت حقوق مصرف کننده

 

ردیفنوع تخفیفشــرحتلویزیونرادیو
6افزایش بودجه نسبت به سال قبل15% افزایش نسبت به سال قبل50 %50 %
25% افزایش نسبت به سال قبل75 %90 %
45% افزایش نسبت به سال قبل150 %170 %
70% افزایش نسبت به سال قبل180 %200 %
90% افزایش نسبت به سال قبل270 %270 %
150% افزایش نسبت به سال قبل320 %340 %
210% افزایش نسبت به سال قبل380 %400 %
400 % افزایش نسبت به سال قبل540 %600 %
7ارزش افزودهاضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده10%10%
8هدفمندی اصل 44محصولات دانش بنیان200%200%
لبنیات150%150%
محصولات کشاورزی و دامی تولید داخل120%120%
صنایع دستی و فرش دستباف100%100%
9پرداخت نقدینقدی 6 ماهه و بیشتر500%500%
نقدی 3 ماهه و کمتر از 6 ماه300%300%
نقدی کمتر از 3 ماه120%120%
ضمانت نامه ای70%70%
10تشویقی طی سالاتمام کلیه قراردادها تا پایان مرداد 97 در صورت نقدی بودن و اینکه مشمول افزایش بودجه یا اولین بار و پرداخت تعهدات مالی قبل اتمام قرارداد پخش تا 30/11/97150 %150 %
صاحبان کالا و با قرارداد غیر نقدی که کل قراردد خود را تا پایان مرداد ماه 97 به اتمام برسانند پخش تا 30/11/9780 %80 %
اتمام کلیه قرارداد ها تا پایان مهر ماه 97 در صورت نقدی بودن و اینکه مشمول افزایش بودجه با اولین بار و پرداخت تعهدات مالی قبل اتمام قرارداد پخش تا 30/11/9790 %90 %
صاحبان کالا و خدمات با قرارداد غیر نقدی که کل قرارداد خود را تا پایان مهر ماه 97 به اتمام برسانند پخش تا 30/11/9740 %40 %
11(پخش رایگان تسهیلات حمایت از کار و کارگر ایرانی و در صورت عدم استفاده در سال 1396)

10تا 39  نفر  500 ثانیه

40 تا 79  نفر    750 ثانیه

80 تا 129 نفر 1000 ثانیه و ...

60 %40 %
12(پخش رایگان تسهیلات حمایت از کار و کارگر ایرانی در صورت استفاده در سال96)  و لزوم انعقاد قرارداد سال 97 در صورت حضور اولین بار و یا افزایش بودجه طبق جدول ضوابط

10 تا 39 نفر حداقل قرارداد 1500 میلیون ریال ( 60 %  افزایش نسبت به سال قبل یا حضور اولین بار) 1000 ثانیه

40 تا 79 نفر حداقل قرارداد 4500 میلیون ریال (60 % افزایش نسبت به سال قبل یا حضور اولین بار) 1500 ثانیه

80 تا 129 نفر حداقل 7500 میلیون ریال ( 60 %  افزایش نسبت به سال قبل یا حضور اولین بار) 1000 ثانیه و ...

60 %40 %
13تسهیلات تشویقی برند ملی سال 97صاحبان آگهی که از سوی سازمان تجارت به عنوان برند ملی شناسایی شوند 600 ثانیه رایگان تعلق می گیرد50 %50 %