خلاصه ضوابط پذیرش و پخش آگهی صدا و سیما

صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش آگهی  تبلیغات بازرگانی در سال 1400 را با هدف حمایت حداکثری از کار و سرمایه ایرانی تهیه و تدوین کرد.

عوامل تعیین میزان تخفیفات قراردادهای پخش آگهی رادیویی و تلویزیونی سال 1400

گروه 3- بخش خصوصی و نهاد های عمومی (باستثناء اپراتورها، بانک ها و موسسات قرض الحسنه)

 
ردیفنوع تخفیفشرحتلویزیونرادیو
1تسریع (زمان انعقاد قرارداد)11/11/99 لغایت 30/11/99%150%150
01/12/99 لغایت 27/12/99%50%50
28/12/99 لغایت 31/01/1400%25%25
2حضور اولین بار در رسانهاولین بار (یکسال از عدم حضور) 01/01/99 تا 29/12/99%100%100
اولین بار (سه سال عدم حضور) از تاریخ 01/01/97 لغایت لغایت 29/12/99%200%200
اولین بار (پنجسال عدم حضور) از تاریخ 01/01/95 لغایت 29/12/99%300%300
3جدول ماهیانه500 میلیون ریال-%100
1000 میلیون ریال%40%170
1500 میلیون ریال-%240
1800 میلیون ریال%80-
3000 میلیون ریال%120%370
5300 میلیون ریال%160%500
8200 میلیون ریال%200%700
4حضور مستمر در رسانهیکساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد%110%110
دوساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد%200%200
سه ساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد%250%250
چهار ساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد%300%300
پنج ساله در صورت تعلق افزایش بودجه %100، حفظ بودجه %50، و کاهش بودجه %20، تعلق می گیرد%350%350
5حمایت از تولید کنندگان و صاحبان خدمات برترارتقاء شاخص معرف انرژی به سطحA و بالاتر%30%30
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ صادرات
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ تولید
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ ثبت اختراع
صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ از لحاظ دانش بنیان
صاحبان شرکت موتور سیکلت و خودروهای برقی
کارآفرین برتر طی سال 93 تا 99
رعایت حقوق مصرف کننده
6

افزایش بودجه نسبت به سال قبل

در صورت انعقاد و پخش قرارداد حداقل 1500 میلیون ریال در تلویزیون و 300 میلیون ریال در رادیو در سال 1399

%15 افزایش نسبت به سال قبل%50%50
%25 افزایش نسبت به سال قبل%75%90
%60 افزایش نسبت به سال قبل%150-
%90 افزایش نسبت به سال قبل%180%270
%150  افزایش نسبت به سال قبل%270%340
%210 افزایش نسبت به سال قبل%320-
%310 افزایش نسبت به سال قبل%400%500
%410 افزایش نسبت به سال قبل%500%650
7ارزش افزودهاضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده%10%10
8هدفمندی اصل 44خدمات گردشگری رفاهی و اقامتی%300%300
لبنیات مانند: شیر، پنیر، ماست و... صنایع دستی و فرش دستباف%200%200
محصولات دانش بنیان%200%200
صنعت%150%150
محصولات کشاورزی و دامی تولید داخل%120%120
9پرداخت نقدینقدی 6 ماهه و بیشتر%500%500
نقدی 3 ماهه و کمتر از 6 ماه%300%300
نقدی کمتر از 3 ماه%120%120
ضمانت نامه ای%70%70
10تشویقی طی سالاتمام کلیه قراردادها تا پایان مرداد 1400 در صورت نقدی بودن و اینکه مشمول افزایش بودجه یا اولین بار و پرداخت تعهدات مالی قبل اتمام قرارداد پخش تا 30/11/1400%150 مبلغ قرارداد%150 مبلغ قرارداد
صاحبان کالا و با قرارداد غیر نقدی که کل قرارداد خود را تا پایان مرداد ماه 1400 به اتمام برسانند پخش تا 30/11/1400%80 مبلغ قرارداد%80 مبلغ قرارداد
اتمام کلیه قرارداد ها تا پانزدهم آبان 1400 در صورت نقدی بودن و اینکه مشمول افزایش بودجه بار و اولین بار پرداخت تعهدات مالی قبل اتمام قرارداد پخش تا 30/11/1400%90 مبلغ قرارداد%90 مبلغ قرارداد
صاحبان کالا و خدمات با قرارداد غیر نقدی که کل قرارداد خود را پانزدهم آبان 1400 به اتمام برسانند پخش تا 30/11/1400%40%40
11پخش رایگان تسهیلات حمایت از اشتغال داخلی که بیش از 51%سهام آن متعلق به بخش خصوصی استدر صورتی که سال 1399( سال پایه( حداکثر تا سقف 200میلیارد ریال دستمزد و حقوق و مزایا پرداخت نمایند با ارائه فهرست و تایید سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت های صورت گرفته تا سقف 200 میلیارد ریال مبلغ تعرفه به نرخ صفر )صد در صد رایگان( طبق ضوابط مربوطه تعلق خواهد گرفت.در صورتی که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل نسبت به سال پایه )1399 )50 %افزایش داشته باشد مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز 50 %افزایش خواهد یافت. توضیح اینکه آن دسته از صاحبان بنگاه های اقتصادی که سال 98 از این طرح استفاده کرده اند در سال 99 معادل 50 %دستمزد پرداختی حداکثر تا سقف 100 میلیارد ریال مشمول استفاده از ظرفیت مذکور می باشند. که مبنای محاسبه میزان پرداخت حقوق و دستمزد از ماه بعد از استفاده از تسهیالت تشویقی سال 99 می باشد و صاحبان آگهی مشمول این طرح که با اداره کل بازرگانی قرارداد آگهی تلویزیونی ریالی منعقد وپخش نمایند در صورت تعلق اولین بار و یا افزایش بودجه طبق جدول شماره 43 عالوه بر مبلغ فوق الذکر تسهیالت تشویقی دیگر نیز اعطا می شود.%50%50
12تسهیالت تشویقی برند ملی سال 98 و 99صاحبان آگهی که از سوی سازمان تجارت در سالهای 1399و 1400 به عنوان برند ملی شناسایی شوند 1000 ثانیه پخش رایگان تعلق می گیرد%50%50
13ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی بازرگانیچنانچه سناریو تیزر بر اساس 13 مورد نظیر چراغ سلامت سازمان غذا و دارو استفاده چهره شرقی (ایرانی) داستان فرهنگی، آموزشی، احترام به والدین، مسئولیت اجتماعی، سلامت محیط زیست و ... طبق جدول شماره59 باشد تخفیف در کد آگهی اختصاص می یابد.5% تا %40%5 تا %40
14بسته حمایتی از تغییر برند غیر ایرانی به ایرانی تغییر نام بعد از یکسال حضوردر رسانه ملی 2/1/99-29/12/9960 میلیارد ریال رایگان-
تغییر نام بعد از سه سال حضور در رسانه ملی 1/1/97 تا 29/12/99120 میلیارد ریال رایگان-
تغییر نام بعد از پنج سال حضور در رسانه ملی 1/1/95-29/12/99200 میلیارد ریال رایگان-
15تسهیلات تشویقی ماه رمضان در صورت برگزاری جشنواره فروش فوق العاده پخش 15 روز قبل شروع ماه رمضان تا 15 روز بعدپایان ماه رمضان برای کالا و خدمات مربوطه (پس از تایید مراجع ذیصلاح)و اینکه تخفیف اعلامی بین 15 تا 50 درصد باشد با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد پخش رایگان تعلق می گیرد که تا تاریخ 30/11/1400 قابل پخش خواهد بود.80%پخش انجام شده80%پخش انجام شده