پخش آگهی رایگان در صدا و سیما

اداره کل بازرگانی صدا و سیما جهت حمایت از واحد های تولیدی و خدماتی ایرانی نسبت به اجرای تشویقی پخش رایگان آگهی رادیویی و تلویزیونی اقدام کرده است. تعداد آگهی و زمان پخش رایگان بر اساس تعداد نیروی انسانی شاغل و تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود که به پیوست بخشنامه مربوطه در دو برگ جهت استفاده تقدیم می‌شود.

ضمناً مدارک مورد نیاز جهت اخذ قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

   ۱- لیست بیمه تامین اجتماعی مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۵ مهمور به مهر تامین اجتماعی شعبه مربوطه
   ۲- پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع
   ۳- گواهی تصدیق ثبت نام تجاری
   ۴- دو روزنامه رسمی آخرین تغییرات که صاحبان امضاء در آن مشخص باشند.
   ۵- اساسنامه
   ۶- کد اقتصادی یا کد ملی مدیرعامل
   ۷- شماره موبایل مدیرعامل