تبلیغات رایگان صدا و سیما

پخش رایگان تسهیلات حمایت از اشتغال داخلی

در صورتی که سال ۱۳۹۷ (سال پایه) حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال دستمزد و حقوق و مزایا پرداخت نمایند با ارائه فهرست و تایید سازمان تامین اجتماعی برای پراخت های صورت گرفته تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ تعرفه به نرخ صفر (صد در صد رایگان) تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل به سال پایه ۱۳۹۷ %۵۰ افزایش داشته باشد مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز %۵۰ افزایش خواهد یافت. توضیح اینکه خودرو سازی و بیمه های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال و وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه های دولتی عام و عمومی غیر دولتی در صورت عقد قرارداد حداقل ۳۰۰ میلیارد ریال می توانند از این تسهیلات پس از اتمام پخش قرارداد استفاده نمایند.