شرکت ایران شرق

شرکت ایران شرق

یه اتاق گرم
امروز هوا چه سرده کوچولو سرما خورده
بخاری های گاز سوز