شهرداری کرج

شهرداری کرج

به کرج رسیدی گردش کن
بهار با تو آغاز می شود
راه نوروز از کرج می گذرد