چیدمان ویترین اینستاگرام، چند فکر کوتاه برای برندها