کتاب “فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟” منتشر شد.