کمپین فولکس واگن محل پارک های خالی از ماشین را در اختیار مردم قرار داده است