بازاریابی عصبی، تکنیک ایجاد تصویر ذهنی هدفمند از برند